1. Všeobecné podmienky 
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim :

             
a) Základné údaje predávajúceho
              Andrej Kubiček – Dom Vína.
              ul. Jána Hajdóczyho 42, 91701 Trnava

IČO: 14121654
IČ DPH: SK 1020336031
Zapísaný v živnostenskom registri : Obvodný úrad Trnava Číslo živnostenského registra: 207-6423
Bankový účet: VÚB Trnava číslo účtu:
Prevádzka: Dom Vína, Legionárska 39, 91701 Trnava

(ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

 • a) Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • b) Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovar.
 • c) Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na ktorejkoľvek internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu

2. Registrácia kupujúceho

Registrácia nie je povinná. Slúži na uloženie Vašej dodacej adresy, evidenciu objednávok. Z dôvodu správneho doručenia zásielky je povinný kupujúci oznámiť predávajúcemu

 • a) ak je fyzickou osobou svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu a adresu doručenia zásielky pokiaľ sa líši od adresy trvalého bydliska.
 • b) ak je právnickou osobou alebo podnikajúcou fyzickou osobou svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu a adresu doručenia zásielky pokiaľ sa líši od adresy trvalého bydliska.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.
V prípade zaregistrovania si odložte svoje prihlasovacie meno a heslo na bezpečnom mieste. Pri strate týchto údajov, alebo podozrenia z ich zneužitia nás urýchlene kontaktujte.
  
Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení v sekcii Profil.

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 • a) Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme online objednávky cez eshop predávajúceho a/alebo e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len „objednávka“). 
 • b) Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“.
 • c) Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

4. Práva a povinnosti predávajúceho
 
1.Predávajúci je povinný:

 • a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
 • b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 • c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).


2.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 
5. Práva a povinnosti kupujúceho
 
Kupujúci je povinný:

 • a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa na neho nevzťahuje výnimka o bezplatnom doručení tovaru.
 • c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 • d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.


Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

6. Cena tovaru a nadobudnutie vlastníctva

Pri všetkých produktoch je uvedená cena vrátane zákonom danej DPH. Je možné evidovať cenu bez DPH aj s DPH.

 • a) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) formou hotovostnej platby v prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, alebo platbou na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej karty , uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
 • b) V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 • c) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 • d) V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v súlade s platnými právnymi predpismi SR.


Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
.Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

7. Objednávka tovaru – Dodacie podmienky

Tovar si objednávate podľa popisu v sekcii Ako nakupovať na stránke obchodu.

8. Reklamačný poriadok

 • a) Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
 • b) Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
 • c) Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • d) Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
 • e) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady.
 • f) Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 • g) Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.
 • h) Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru.
 • i) Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona. Reklamovaný tovar je možné zaslať i poštou, kde je potrebné popísať závadu a doložiť kópiu dokladu o kúpe resp. záručný list ak bol vydaný.
 • j) Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
 • k) Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 • l) Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
 1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu.
 2. uplynutím záručnej doby tovaru
 3. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
 4. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
 5. poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
 • m) Záručná doba je 24 mesiacov , pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
 • n) Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • a) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, v lehote najneskôr do 15 dní.
 • b) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy ak:
  1. máte voči nám finančný, alebo akýkoľvek iný dlh,
  2. zadali ste akýkoľvek nesprávny údaj (neexistujúca adresa, PSČ, IČO, DIČ atď.)
  3. akýmkoľvek spôsobom ste porušili Obchodné podmienky.
 • c) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa 5 týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).
 • d) Predávajúci sa zaväzuje riadne plnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 • e) Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou, a to buď osobne na niektorú z prevádzok spoločnosti alebo najneskôr v posledný deň lehoty je kupujúci povinný odovzdať oznámenie na poštovú prepravu. Kupujúci následne bezodkladne doručí osobne alebo podá na poštovú prepravu tovar, ktorý je predmetom odstúpenia.
 • f) Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. 
 • g) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť  – ak je predmetom odstúpenia od zmluvy len časť tovaru v lehote do 15 kalendárnych dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim alebo poštovým peňažným poukazom.
 • h) Pri príchode prepravcu s tovarom je nutné tovar vybaliť a skontrolovať, či nie je poškodený. V prípade evidentného poškodenia zavineného prepravcom (poškodený obal, rozbitie fliaš) je nutné vypísať Škodový záznam, ktorý má prepravca k dispozícii. V prípade takejto skutočnosti nás bezodkladne kontaktujte. Po preverení u prepravcu Vám na vlastné náklady zašleme rovnaký tovar ako popísaný v zázname. V prípade, že daný tovar je už vypredaný, vrátime Vám kúpnu cenu.

10. Vek kupujúceho

V prípade nákupu alkoholických nápojov a tabaku musíte mať v čase objednávky vek minimálne 18 rokov. Pri doručení môže prepravca overiť Váš vek na základe občianskeho preukazu. V prípade, že ste tento vek nedovŕšili, tovar Vám nebude odovzdaný a ste povinný uhradiť nám škodu vzniknutú týmto jednaním.

11. Záverečné ustanovenia

Pri každom nákupe budete vyzvaný k súhlasu s obchodnými podmienkami.Vyhradzujeme si právo na zmenu Obchodných podmienok Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť Vašim súhlasom s Obchodnými podmienkami pri objednávke tovaru. Informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu dodania tovaru a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07  Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky nášho internetového obchodu a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi nami. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke nášho internetového obchodu.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ

Zaslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte.

V Trnave dňa 1.3.2023

Andrej Kubiček v.r.